سفارش تبلیغ
صبا ویژن

احمدحقیقت فرزندحاجی فرزندملاقلی دراول مردادماه سال1333درروستای بنارآب شیرین به دنیاآمد. تولدوی هنگامی بودکه پدرش درموقع خرمن مشغول به زیرخاک کردن« کاپون* » بوده است. وقتی به وی خبرمی دهندکه خداوندبه توپسری عطاکرده است کاررارهامی کندوبه خانه می آیدودرگوش های احمداذان می گوید. احمد درسن هفت سالگی شروع به آموختن می کندوآخوندوی هم کسی جزپدرش نبود. پس ازختم قرآن به علت اینکه دربنارمدرسه ای نبوده، جهت یادگیری وتحصیل به روستای زیارت می رودودرسال1342درمدرسه ی« مینا » به علت اینکه قرآن راختم کرده بوده کلاس دوم می نشیند.وی مدت سه سال درآن مدرسه بوده که سپاه دانش تأسیس می گرددودربنارهم درمنزل« کرم جعفری » مدرسه تشکیل می شودو ایشان برای ادامه ی تحصیل به زادگاه خودمراجعت می کنندوتاکلاس ششم ابتدایی درس می خوانند. احمددرسال 1352به خدمت سربازی می روندودراین مدت حتی یک بارهم به مرخصی نمی آیند. سرانجام پس ازاتمام سربازی، درنیروگاه اتمی بوشهرمشغول به کارمی شوندودرهمان پست بازنشسته می شوند. وی ازابتدای نوجوانی به علت این که خیلی به تعزیه خوانی علاقه داشته وپدرش هم ازکارگردانان وتعزیه خوانان روستابوده، واردجرگه ی تعزیه خوانان بنارمی شوندوبه اجرای چندنقش می پردازند. وی به غیرازنقش های اشقیاخوان، اولیاخوانی راغالبأ اجرانموده که دربین آنهامی توان به این نقش هااشاره کرد. نقش نصرانی درروزعاشورا، نقش زن حارث، نقش هانی، نقش حضرت علی(ع) درمجلس پیامبر، نقش ام کلثوم درروزعاشورا، و...لازم به ذکراست که وی ازنصرانی خوانان بسیارمخلص وشیفته ی اهلبیت بوده ودراکثرمجالس بغض گلویش رامی گیردوشدیدگریه می کندتاجایی که قادربه خواندن نمی باشد.والسلام.

 امان الله ابراهیمی - بنارآب شیرین بهمن ماه 1389

___________

*کاپون kaapun   = مقداری فراوان کاه ، که انباشته می کنندوبه صورت دایره واردراطرافش ، بابیل، خاک می ریزند وبه سمت بالای آن می روندتابدان جاکه کاملاً به زیرخاک برودو مخروطی به ارتفاع چندمتر ساخته می شودکه تاچندسال، کاه درآن نگه داری می گردد.

تاریخ : چهارشنبه 90/2/7 | 12:58 صبح | نویسنده : بنارانه | نظرات ()
.: Web Themes By Akj :.