سفارش تبلیغ
صبا ویژن

احمدنعمتی            قسمت دوم

تعزیه خوانی که شروع شداولین فهرست احمدنعمتی بوده است وخودش نقل می کندکه مرحوم ابراهیمی همه ی شگردهارابه من یاددادوسال های اول چندمجلس ازجمله بارکنان وباراندازان رانداشتیم بعدهانسخه هایش را به دست آوردیم . نعمتی درادامه می گویدمن علاقه ی زیادی به تعزیه خوانی داشتم وبعضی ازمواقع نقش هاراتعیین می کردم که بعضاً بامرحوم ابراهیم ابراهیمی اختلاف نظرداشتیم مثلاً من برای نقش حضرت عباس(ع)، حاج محمدسلیمی راکاندیدمی کردم که خیلی بلندهیکل بودولی مرحوم ابراهیمی برای اجرای این نقش، عبدالکریم کهنسال یامرحوم حاج حسنعلی شجاعی راپیشنهادمی دادچراکه صدای این دونفررامناسب تر ازسلیمی می دانست. وی دررابطه باتأمین مخارج تعزیه خوانی شخصی به نام حاج داراب ملاحسن کل محمدرانام می بردکه ازکویت به بنارپول ولباس وابزارمی فرستاده است. مادرنعمتی هم اولین نمادعلی اصغررا باپارچه وپنبه درست می کند.درزمان شاه دونفرمأموربه بنارمی آیندتاازبرگزاری مراسم عزاداری جلوگیری کنند. مرحوم مرادسلیمی یکی ازآنهارامی شناخته، جلوی اومی رودوصورت وی رامی بوسدوازاومی خواهدکه ازبرگزاری مراسم ممانعت نکندکه اوهم موافقت می کند. کربلایی احمدنعمتی درادامه می افزایدیک گروه تعزیه خوانی دوره گردازاستان فارس به بنارآمدندواقدام به اجرای تعزیه کردندودرازای تعزیه خوانی دربین مجلس ازمردم پول جمع آوری می کردند. این گروه درمنزل مشهدی عبدالله کهنسال ومشهدی یوسف ابراهیمی سکنی گزیده بودند. به اطلاعاتی های شاه خبرمی دهندکه عده ای مخالف حکومت به بنارآمده اندوقصدتبلیغ برعلیه شاه رادارند. مأموران شاه به بنارمی آیندوسردسته ی گروه تعزیه خوانی که نامش ذاکربوده درحال کشیدن تریاک باوافورمی بینند.ذاکرخیلی سریع وافورش رازیرپایش مخفی می کند. مأموران که متوجه می شوندکه این هاتعزیه خوان هستندبدون هرگونه برخوردی محل راترک می کنند.وسرانجام کربلایی احمدنعمتی تاحدود20 سال باگروه تعزیه خوانی بنارآب شیرین همکاری تنگاتنگ داشته ولی به علت ضعیفی چشم ودیگرمشکلات قادربه ادامه ی همکاری نمی شود.درعین حال درزمانی که مسئولیت رابه عهده داشته روی تمرین کردن که به آن مقابله می گفتندخیلی حساس بوده وهرصبح برای تعزیه ی عصرمقابله می کردندونه تنها کارهای نوشتاری وکارگردانی تعزیه راانجام می دادند دربخش تدارکات وتهیه ووسایل هم فعال بوده اندازجمله درسفری که درهمان سال های آغازین تعزیه به کربلا داشته اندچندین مترپارچه جهت ساخت قباوپیراهن هایی که شبیه خوانان می پوشیدندباخودبه همراه آورده اند. وی دوستی داشته اهل زیارت به نام حاج عبدل که هرسال چندشتربرای تعزیه می آورده است. نعمتی ازچندتعزیه خوان که ازروستاهای دیگربه بنارمی آمده اندونقش اجرامی کرده اندنیزیادمی کندازجمله دایی حاج شیخ علی مظاهری که شیخ محمدحسین نام داشته واهل درودگاه بوده ونقش عابدبیماررااجرامی کرده است ودیگرازاین افراد می توان به شیخ حسن خزایی ،حاج خداکرم باقری،حسن انصاری، حاج غلامحسین تباشیر، حاج عباسقلی فتحی اشاره کرد. کربلایی احمدکه همیشه شوخ طبع بوده است نویسنده راهم ازاین شوخ طبع بودن بی بهره نمی گذاردومی گوید: وقتی که مردم روی سرشبیه حضرت قاسم (ع) درتعزیه شیرینی می خواستندبریزند پدرت مرحوم ابراهیمی می گفت : نعمتی اجازه نده همه ی نقل هارابریزند. بچه های کوچک به قصدجمع کردن به میدان می آیندومجلس شلوغ می شود ولی من می فهمیدم که قصدش ازاین کاراین است که آخرمجلس شیرینی هارابرای خودش بردارد.

دی ماه 1389 بنار آب شیرین ابراهیمی

 

 

تاریخ : پنج شنبه 89/11/14 | 11:47 عصر | نویسنده : بنارانه | نظرات ()
.: Web Themes By Akj :.