سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
خداوند، خانه ای را که در آن عروسی است، دوست دارد . [امام صادق علیه السلام]
بنارانه
 
صفحه اصلی  |  ارتباط با ما  |   درباره وبلاگ  |  پارسی بلاگ
»» ضرب المثل ها وکنایه ها- قسمت چهارم /محمد غلامی

تانباشدچیزکی ، مردم نگویند چیزها .

Taa nebaashad chizaki mardom neguyand chizhaa

تاچیزاندکی نباشد، مردم چیز زیادی نمی گویند.

 

تاسیرنخری ، دهنت بو نمی ده .

Taa sir nekhari dahnet bu nemide

تازمانی که پیازسیرنخوری، دهانت بو نمی دهد.

 

تانباشدچوبِ تر، فرمان نیره گاوُخر .

Taa nebaashad chube tar farmaan nyare gaavo khar

تاچوب تر نباشد، گاووخر فرمان نمی برد.

 

تایه بدی نوینی ، یه خووی نمی کنی.

Taa ye badi nevini ye khubi nemikoni

تازمانی که بدی نبینی،خوبی هم نمی کنی.

 

تا تلی نرمبه ، گودی پرنویمو .

Taa teli nerombeh gowdi por nevymu

تاتپه ای فرونریزد، گودالی پرنمی شود

 

تاخدا نخوا، بلگِ درخت نمیفته .

Taa khodaa nekhaa balge derakht nemiyofte

تاخداوند نخواهد، برگ درخت هم نمی افتد.

 

تاکلفتی نخهره ، باریکی نمی وُره .

Taa kolofti nekhehreh baariki nemivoreh

تاچیز ضخیمی ساییده نشود، چیز باریکی قطع نمی گردد.

 

تامیگی موارک ، میگو کولم که تا زیارت .

Taa migi muvaarak migu kulam ko taa ziyaarat

به محض این که می گویی مبارک!، فوراً می گوید تا روستای زیارت مرا بردوشت سوارکن.

 

تا تنیرگرمه ، نون ِ بچسون .

Taa tanir garme nune bechasvan

تازمانی که تنورگرم است، نان را بچسبان .

 

تاگوساله گو گردد ، دل ِ صحاوش او گردد .

Taa gowsaale gow gardad dele sehaavesh ow gardad

تاگوساله به گاوتبدیل بشود، دل صاحبش آب می شود.

___________

 

او ow  = آب

بچسون bechasvan  = بچسبان

بلگ balg  = برگ

تا = تازمانی که

تامیگی taa migi  = به محض این که

تل tel  = تپـّه

تنیرtanir  = تنور

خووی khuvi  = خوبی

زیارت ziyaarat  = روستای زیارت دشتستان

صحاوsehaav  = صاحب

کولم که kolam ko  = بردوشت سوارم کن

گوgow  = گاو

موارک muwaarak  =مبارک

میگوmigu  = می گوید

میگیmigi   = می گویی

نخریnekhari   = نخوری

نخوا nekhaa  = نخواهد

نخهره nekhahreh  = ساییده و فرسوده نشود

نرمبه nerombeh  = فرونریزد

نمیفته nemifte  = نمی افتد

نمی ووnemyvu   = نمی شود

نمی وره nemivoreh  = بریده نمی شود

نوینی nevini  = نبینی

یه ye  = یکنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » بنار آبشیرین ( شنبه 90/11/1 :: ساعت 9:44 عصر )
»» ضرب المثل ها وکنایه ها - محمد غلامی / قسمت سوم

* پاتیل منگو سی روز تنگو

Patile mangu si ruze tangu

دیگِ زنگ زده ، برای روزهای تنگدستی مناسب است.

* پرس کلو می کنه چندم مایه

Porse kalu mikone chandome maaye

از دیوانه می پرسد که امروز روز چندم ماه است؟ 

* پی بند پیسیده ی تو ، تو چه نمی رم

Poy band pisidey to chah nemirom

با ریسمان پوسیده ی تو، در چاه نمی روم.

 * پخچه ری دس چرو می شینه

Pakhche ri dase charv mishineh

مگس روی دستی که چرب باشد، می نشیند.

 * پی یه تیر دو نشونه می زنه

Poy ye tir do neshuneh mizaneh

با یک تیر، دو نشانه می زند. 

* پی گدا نه لنگه ملک خدا نه تنگه

Poy gedaa ne lange molke khodaa ne tange

پای گدا لنگ نیست و سرزمین خدا هم اندک نیست.

 * پاش ری پوس خیاره

Paash ri  puse khiyaare

پایش روی پوست هندوانه است . 

* پاک پاکیزه او کله

Paak paakizeh ow kalleh

تمیز و آماده اگر دوست داری ، کله پاچه

 * پس گوششه آرد آردی دیدنه

Pase gushesheh aard aardi didekeh

پشت گوشش را آرد آردی دیده اند.

 * پیش ریت اینه پش سرت قیچی

Pishe rit oyne posh sart gheychi

درمقابلت مثل آینه است ولی پشت سرت مانند قیچی ست .

_______________

او ow  = آب

اوکلـّهowkalleh   = کله پاچه

اینه oyneh= آینه

پاتیل  paatil= دیگ

پخچه pakhcheh   = مگس

پرسpors  = سوال

پش posh  = پشت

پوسpus   = پوست

پیpoy   = با

پیpoy  = پای

پیسیده pisideh  = پوسیده

چروcharv   = چرب

چه chah  = چاه

خیارkhiyaar   = هندوانه

دسdas  = دست

ریr i    = روی

ریت rit  = رویت

سی si   = برای

کلوkalu   = دیوانه

منگوmangu  = زنگ زده

می شینهmishineh   = می نشیند

نشونه neshuneh  = نشانه

یه ye   = یکنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » بنار آبشیرین ( پنج شنبه 90/8/26 :: ساعت 4:32 عصر )
»» ضرب المثل ها و کنایه ها - محمد غلامی/ قسمت دوم

 * بارکلا مکر زنون/ می زنن پرو ونون

Baarkelaa makre zanun/mizanen paru vo nun

آفرین به مکر وحیله ی زنان که به نان هم وصله می زنند

* بیغار بکه بی کار مشی

Bighaar boko  bikaar mashi

کار بیهوده بکن ولی بی کار منشین

* بهره کن بهره نداره

Bahre kon bahre nedaare

تقسیم کننده ، خودش سهم نداره

* بی حکم خدا بلگ درخت نمی فته

Bi hokme khodaa balge darakht nemifte

بدون مشیت خداوند ، برگی از درخت هم نمی افتد

* بکش که نه سنگینه

Bekash ke ne sangine

بکش که سنگین نیست.

* بکش تا بکشیم

Bekash taa bekeshim

تو ازآن سر بکش تا مانیز ازاین طرف بکشیم

* باد گنده سر دل بنده

Bade gande sare dele bande

باد گند ِ، روی دل من است

* بیمار بوی اما بیماردار نبوی

Bimaar buvi bimaardaar ne buvi

بیمار باشی بهتر است تا پرستار و بیماردار باشی

* بی دردسر او کله

Bi dardesar ow kalleh

کلـّه پاچه ، بی دردسرتراز همه چیز است.

* بعد دهل دمبلی ی ِ

Bade dohol domboli ye

بعد از دهل کوبیدن ، تازه نوبت ضرب گرفتنش است .

______________________

واژه های محلی و گویشی

او کلهow kalleh    = کــّـله پاچه

بارکلاbaarkelaa    = آفرین

بکهboko    = بکن

بلگbalg    = برگ

بویbuvi    = باشی

بیغارbighaar    = بی حاصل

پروparu    = وصله

دمبلی domboli   = ضرب و تنبک

زنونzanun    = زنان

مشیmeshi    = منشین

نونnun    = نان

یye    = استنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » بنار آبشیرین ( چهارشنبه 90/5/26 :: ساعت 5:32 عصر )
»» چیستان قسمت سوم / گرد آوری : مرتضی روزبه

  * درختی داریم که 17شاخه دارد. 8شاخه ی آن درآفتاب و9شاخه ی آن درسایه است/ نماز

* آهوبه چرا، بچه آهوبه چرا، آهو بچریدوبچرانیدگله را، آهوچوبدیدآن سواریله را، آهوبرمیدوبرمانیدگله را/خورشیدوماه وستارگان

* درولایت نبی، شمس وقمریعنی که چی؟ دختر ِبی شوهروبکر، پسریعنی که چی؟/حضرت مریم

* این چیست که همه چیز داخل آن است/ حروف الفبا

* این چیست که چهارپاداردولی روی دندان راه می رود/برّا(خرمن کوب)

* عجایب صنعتی دیدم دراین دشت،  که بی جان درپی جاندارمی گشت/خیش 1                                                                                                                   

* سبزاست وبلنداست، خدا نی آفریده/ نی

* سبز ِسبز ِ چمنی،  ورق ورق می شکنی/کاهو

* آن کدام دوهمسایه هستندکه اصلاً همدیگررانمی بینند؟/چشم

* این چیست که همه چیز زیرآن ردمی شود؟/خودکار

* کـُرپ ِ کـُل ِ دایره2، اشکتودرمیاره/ پیاز

* کـُرپِ کـُل ِ دَبّه دار، پوشَن3 داره صدهزار/ انار

باتشکرازاحمدروزبه که این چیستان هارادراختیاربنارانه گذاشتند.

___________

1 - خیش khish  = تیغه ای آهنی که به وسیله ای چوبی وصل می کردندوبه الاغ یاقاطرمی بستندوباآن زمین راشخم می زدند.

2- کرپ وکل khorp o khol  = جمع وجوروکوتاه

3-پوشن pushan   = فرش

 نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » بنار آبشیرین ( پنج شنبه 90/2/22 :: ساعت 1:39 عصر )
»» ضرب المثل ها وکنایه ها قسمت اول / محمدغلامی

 * اِی شریک خوبی، خداسی خوش شریک دُرُس می کِ .

Ey sharik khu bi khodaa si khosh sharik doros mike

اگرشریک خوب بود، خدابرای خودش هم شریک درست می کرد.

 

* اِی نمیرُم، خونه پیرُم .

Ey nemirom kho ne pirom

اگرنمیرم ، پیرنیستم .

 

* اِی اَو، آدم ِچاق بـِکِ ، کـُروَک، زنجیل می کوپند .

Ey ow aadame ghaagh beke korvak zanjil mikupond

اگرآب کسی راچاق می کرد، قورباغه، زنجیرپاره می کرد.

 

* اِی دَسِت نمی رَس ِ،  پاتِ دراز کُ .

Ey daset namirase paate deraaz ko

اگردستت نمی رسد، پایت رادرازبکن .

 

* اِی خِیرات کنی،  شـَوجمعه بسیار ِ .

Ey khyraat koni show jomeh besyaare

اگر خیرات کننده باشی، شبِ جمعه زیاد است.

 

* اِی بونـَت وُ ریشم ِ، ریشم  ِ می تراشـُم .

Ey bunat vo risheme rishme miteraashom

اگربهانه ات ازریشم است، آن رامی تراشم .

 

* اِی کچل دواداشت، سر ِخوش ِ دوامی کِ .

Ey keghal dovaa daasht sare khoshe dovaa mike

اگرکچل دواداشت، سرخودش رادوامی کرد.

 

* اِی مؤمنی وُ ریش ِ ، بـُزَم خدای ِ میش ِ .

Ey momeni vo rishe bozam khodaaye mishe

اگرعلامت مؤمن بودن، داشتن ریش است، بزخدای میش است.

 

* اِی کـُمَکـُم نمی کنی،  کـُمُم ِ ندِر.

Ey komakom nemikoni komeme neder

اگربه من کمک نمی کنی، لااقل شکمم راپاره نکن .

 

* اِی سیزنی زدی، جوالدوزی می زنِنِت .

Ey sizani zadi jovaalduzi mizenenet

اگربه کسی سوزنی بزنی، درعوض دیگران سوزن جوال دوزی به تومی زنند.

____________

معنی واژه ها

اوow    = آب

ایey    = اگر

بک beke   = بکرد

بونه buneh   = بهانه

بی bi   = بود

جوالدوز jovaalduz   = سوزنی که ازخیاطی بزرگتراست وبرای دوختن گونی وکیسه به کارمی رفت .

خوkho    = صوتی به مفهوم درست است وموقع تأیید به کارمی رود.

خو   khu   = خوب

خوش khosh   = خودش

دست daset   = دستت

درس doros    = درست

زنجیل zanjil   = زنجیر

سی si    = برای

سیزن sizan   = سوزن

شو show    = شب

ک ko   = بکن

کروک korvak   = قورباغه

کم kom   = شکم

می ک mike   = می کرد

می کوپند mikupond   = پاره می کردنوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » بنار آبشیرین ( شنبه 90/1/27 :: ساعت 12:38 صبح )
   1   2      >
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ

آشنایی با بنار آب شیرین . قسمت 389 / محمد غلامی
فوتبال / قاسم شجاعی
آشنایی با بنار آب شیرین . قسمت 388 / محمد غلامی
افتخار آفرینی یکی از فرزندان بنار آب شیرین
آشنایی با بنار آب شیرین . قسمت 387 / محمد غلامی
اطلاعیه
آشنایی با بنار آب شیرین . قسمت 386 / محمد غلامی
آشنایی با بنار آب شیرین . قسمت 385 / محمد غلامی
ورزشی / حاج داراب جعفری
آشنایی با بنار آب شیرین . قسمت 384 / محمد غلامی
خبر . حاج غلامرضا باقری
آشنایی با بنار آب شیرین . قسمت 383
اخبار بنار آب شیرین
گیاهان
آشنایی با بنار آب شیرین . قسمت 382 / محمد غلامی
[همه عناوین(1454)][عناوین آرشیوشده]

بنارانه

» اخبار بنارانه>> تیم فوتبال اتحاد بنار آب شیرین ، قهرمان لیگ برازجان شد

>> توریست های لیتوانی به بنار آمدند

>> بنار با ایران جوان شبانکاره مساوی کرد

>> کتاب دشتستان در آینه ی شعر وارد بازار کتاب شد >>

>> کتاب « دشتستان در آینه ی شعر» ، تدوین محمد غلامی از شاعران روستایمان ، به چاپ رسید
>>
روزجمعه20 آذر94 با حضور بازیکنان و پیشکسوتان فوتبال بنار ، از پیراهن جدید تیم بنار آب شیرین رونمایی شد

>> محرم ماه قیام و شهادت را تسلیت می گوییم

>> همه ی شما خبرنگار بنارانه هستید . هر خبری که دوست دارید را به دست ما برسانید . مهم این است که خبرهای شما مستقیم یا غیر مستقیم در باره ی بنار آب شیرین باشد 09172361368 در طول 24 ساعت آماده ی دریافت پیامک های شماست


بازدید کنندگان
>> بازدید امروز: 53
>> بازدید دیروز: 689
>> مجموع بازدیدها: 478799
» آرشیو مطالب
سرآغاز
فرهنگی
مذهبی
اجتماعی
شعر وادبیات
ورزشی
اخبار
پیام ها و نظرها
روات
عکس ها
مفاخر بنار
گفتگو
تعزیه خوانان بنار
خاطرات ، یاد نها و گزارش
آیا می دانیدکه
ربع قرن پیش
اقتصاد و کشاورزی
غذا های محلی
ضرب المثل ها وچیستان ها و کنایه ها
دنیای توپ
کمی بخندیم
بسیج
بازی های محلی
مردم شناسی و معماری بنار
تاریخ
جشن ها و مناسبت ها
آشنایی با بنار آب شیرین 1 تا 100
آشنایی با بنار آب شیرین 101 تا 200
آشنایی با بنار آب شیرین 201 تا 300
آشنایی با بنار آب شیرین 301 تا 400


» پیوندهای روزانه

وبسایت جدید بنارانه [305]
از بنار تا بناری [141]
پرپروک [566]
دیار نخل و رود [452]
روزگاران بنار [354]
شمشیر امروز [96]
محسن شجاعی [135]
سایت زیارتی ها [352]
سایت عبدالکریم جوکار [1017]
زادگاهم بنار آبشیرین [245]
محمد غلامی [468]
مهرداد شجاعی [202]
دیارمهر [164]
بردزرد [65]
گنجو [128]
[آرشیو(17)]

» لوگوی وبلاگ


» بنارآبشیرین در 18 کیلومتری غرب برازجان در استان بوشهر قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 20 متر می باشد. آب و هوای بنار گرم و خشک است و بهارش از بهمن آغاز می شود و تابستانش 6 ماه می پاید. بیشتر مردم روستا کشاورز هستند. رودخانه ی حله که از شمال روستا می گذرد ، نقش مهمی در رونق کشاورزی دارد و جلگه ی حاصلخیز آن جای مناسبی برای کشت غلات و هندوانه ی دیم است.محصولات عمده ی بنار ، خرما ، گندم و جو است.این روستا در حال حاضر 110 خانوار و 480 نفر را در خود جای داده است
پلاک صفر
سرباز حریم ولایت
دانلود آنلاین فایل های الکترونیکی
دهکده کوچک ما
اسرا
.: شهر عشق :.
هرچه می خواهد دل تنگم میذارم
مهندسی متالورژِی
دلــــــــگیــــــر

» کمترین و بیشترین درجه ی هوای بنار آب شیرین :

» /شنبه 15تیر30-45/یک شنبه9تیر /دوشنبه 10تیر39-43/سه شنبه11تیر30-44/چهارشنبه12تیر31- 43/پنج شنبه13تیر30-43/جمعه14تیر 29-44/
» طراح قالب